Có tổng số 16 văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
122/QĐ-BTP 25/01/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
1601/QĐ-BTP 01/08/2016 Bộ Tư pháp Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài của Bộ Tư pháp năm 2016
299/QĐ-BTP 29/02/2016 Bộ Tư pháp Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
2173/QĐ-BTP 11/12/2015 Bộ Tư pháp Phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”
1500/QĐ-BTP 13/08/2015 Bộ Tư pháp Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
4800 /BTP-BTTP 21/11/2014 Bộ Tư pháp Về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
2258/QĐ-BTP 09/09/2013 Bộ Tư pháp Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
1519/QĐ-BTP 20/06/2013 Bộ Tư pháp Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
1491/QĐ-BTP 18/06/2013 Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
2565/QĐ-BTP 21/09/2012 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổng kết công tác chứng thực
4426/QĐ-BTP 12/12/2011 Bộ Tư pháp Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Hộ tịch
374/QĐ-BTP 24/03/2011 Bộ Tư pháp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hành chính tư pháp
86/QĐ-BTP 14/02/2011 Bộ Tư pháp V/v phê duyệt Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và tổng kết việc thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP
1784/BTP-HCTP 16/06/2010 Vụ Hành chính tư pháp V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp
3924/QĐ-BTP 18/12/2009 Bộ Tư pháp Về việc phê duyệt Đề án "Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch"
4204/QĐ-BTP 29/12/2008 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008