Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1024/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

(01/06/2018)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ - CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ - CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 560/VPCP-KSTT ngày 15/01/2018 liên quan đến một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực được công bố tại Quyết định số 1088/QĐ-BTP ngày 18/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực.

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Pleiku

(31/05/2018)

Ngày 15/5/2018, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 64/QĐ-STP về việc phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nội dung cụ thể như sau:

Có được chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản có nội dung đăng ký kinh doanh hay không?

(24/05/2018)

Trong thực tiễn thực hiện công tác chứng thực tại các địa phương, không ít trường hợp người dân đem những giấy tờ, văn bản có nội dung đăng ký kinh doanh đến các cơ quan thực hiện chứng thực yêu cầu chứng thực chữ ký với nhiều mục đích trong đó cơ bản là dùng giấy tờ, văn bản này để tiến hành hoạt động kinh doanh với nhiều ngành nghề khác nhau. Khi gặp các trường hợp này, nhiều cán bộ thực hiện chứng thực rất băn khoăn, nhiều trường hợp đã chứng thực chữ ký cho người dân. Vậy việc người thực hiện chứng thực chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản nêu trên trong trường hợp này là đúng hay sai?

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành

(24/05/2018)

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 22/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1142/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức “Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chứng thực năm 2018

(15/05/2018)

Ngày 11-5-2018, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác chứng thực cho gần 90 đại biểu là đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND xã, phường, công chức Tư pháp – Hộ tịch và công chức bộ phận một cửa trên địa bàn.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị quán triệt thực hiện đúng quy định pháp luật về chứng thực chữ ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(23/03/2017)

Sau gần 02 năm triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, hoạt động chứng thực đã dần đi vào nền nếp, góp phần giải quyết nhu cầu chứng thực của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ các cơ quan, cá nhân về việc Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đã thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch, các văn bản ủy quyền có nội dung liên quan đến việc chuyển sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản. Để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong công tác chứng thực chữ ký tại các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có Công văn số 213/HTQTCT-CT đề nghị Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao quán triệt, chỉ đạo các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến chứng thực chữ ký.

Công văn quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực nghiêm túc thực hiện một số quy định của pháp luật về chứng thực

(23/03/2017)

Có thể nói, hoạt động chứng thực có phạm vi và đối tượng tác động rộng lớn đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động mạnh mẽ đến quá trình thực hiện các quyền con người, quyền công dân.

Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

(17/03/2017)

Sau gần 02 năm triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, hoạt động chứng thực đã dần đi vào nền nếp, góp phần giải quyết nhu cầu chứng thực của cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước về chứng thực, kết quả thanh tra, kiểm tra tại các địa phương, đã phát hiện nhiều sai sót, vi phạm trong công tác này. Để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong công tác chứng thực trong thời gian tới tại các địa phương, ngày 10/3/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn số 194/HTQTCT-CT gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực nghiêm túc thực hiện một số quy định của pháp luật về chứng thực liên quan đến công tác bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản, chứng thực chữ ký người dịch. Cụ thể như sau:

Được hay không chứng thực giấy tờ, văn bản đã hết hạn sử dụng?

(27/06/2016)

Trong thực tiễn thực hiện công tác chứng thực tại các địa phương, không ít trường hợp người dân đem những giấy tờ, văn bản đã hết hạn sử dụng (phổ biến là chứng minh nhân dân đã quá thời hạn 15 năm theo quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân) đến các cơ quan thực hiện chứng thực yêu cầu chứng thực bản sao. Khi gặp các trường hợp này, nhiều cán bộ thực hiện chứng thực rất băn khoăn, nhiều trường hợp đã từ chối yêu cầu chứng thực của người dân. Vậy việc người thực hiện chứng thực từ chối yêu cầu chứng thực của người dân trong trường hợp này là đúng hay sai?

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực

(26/05/2016)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 18/5/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1088/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực.

Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: