Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực

(26/05/2016)

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 18/5/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1088/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực.

Kèm theo Quyết định số 1088/QĐ-BTP gồm 01 Phụ lục về thủ tục hành chính được sửa đổi. Theo đó, 21 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng thực (gồm 07 thủ tục hành chính áp dụng chung, 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan đại diện, 02 thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện, 05 thủ tục hành chính cấp huyện, 05 thủ tục hành chính cấp xã) đều có sự sửa đổi về thành phần thủ tục hành chính theo quy định của các Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng, Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng giao dịch và Thông tư số 20/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Bộ Tư pháp quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Cụ thể, có 19 thủ tục hành chính sửa đổi thành phần thủ tục về lệ phí, 20 thủ tục hành chính sửa đổi về các thành phần thủ tục khác (thợi hạn, trình tự thực hiện ...). 
 

Lê Thu Hiền


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: