Tỉnh Vĩnh Phúc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh

(06/09/2017)

Sau khi ban hành Kế hoạch số 3846/KH-UBND ngày 26/5/2017 về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh; ngày 25/8/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2351/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh (gọi là Ban chỉ đạo chương trình hành động).

Ban chỉ đạo chương trình hành động do đồng chí Vũ Chí Giang – Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; 03 Phó Trưởng Ban là đại diện Sở Tư pháp, Sở Y tế và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó đồng chí Phùng Thị Kim Nga- Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó Trưởng Ban thường trực; thành viên Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các sở ngành: Nội vụ, Công an, Tòa án nhân dân, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương binh và Xã hội, Thống kê và đại diện Ủy ban nhân dân 09/09 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.
Ban chỉ đạo chương trình hành động của tỉnh có trách nhiệm: Giúp UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm đạt được các mục tiêu, yêu cầu nêu tại Kế hoạch số 3846/KH-UBND ngày 26/5/2017 và Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2017, xây dựng Đề án triển khai thực hiện Chương trình hành động trên địa bàn tỉnh và Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình hành động giữa các thành viên Ban chỉ đạo và đơn vị có liên quan.
Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình hành động có trách nhiệm chỉ đạo chung toàn bộ nội dung hoạt động của Ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng Ban và các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Phó Trưởng Ban thường trực – Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu, triển khai nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo; là đầu mối thực hiện hướng dẫn, đôn đốc các thành viên, đơn vị có liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; có trách nhiệm xây dựng Đề án, Quy chế phối hợp, bảng phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo; tiếp nhận những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo Trưởng Ban; kịp thời đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo khi có sự biến động và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban.
Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các nội dung do Trưởng Ban phân công; tham mưu, chỉ đạo và chịu trách nhiệm kết quả tổ chức, triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động tại cơ quan, ngành, địa phương mình theo chức năng, nhiệm vụ.
Đồng thời Quyết định cũng nêu rõ các văn bản của Ban chỉ đạo chương trình hành động do Trưởng Ban ký sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các văn bản do Phó Trưởng Ban thường trực hoặc Phó Trưởng Ban ký, khi được Trưởng Ban ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình.
Việc UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động về đăng ký thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh thể hiện sự quan tâm sát sao, kịp thời trong công tác lãnh chỉ đạo, nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, chỉ đạo điều hành làm cơ sở, đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện được hiệu quả./.
 

Mai Phương - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: