Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Tạ Văn Thông - Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Niu Di-lân, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(06/09/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 2126/CV-LS-LSNN ngày 21/6/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Tạ Văn Thông, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Đặng Thị Minh Ngọc - Bí thư thứ ba, Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ca-dắc-xtan, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(06/09/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 1732/CV-LS-LSNN ngày 25/5/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Đồng chí Đặng Thị Minh Ngọc, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Bùi Đức Minh - Bí thư thứ ba, Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(06/09/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 967/CV-LS-LSNN ngày 30/3/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Bùi Đức Minh, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Phạm Trúc Lâm - Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pra-băng, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(06/09/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 955/CV-LS-LSNN ngày 30/3/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký của đồng chí Phạm Trúc Lâm, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Nguyễn Thái Hà - Bí thư thứ ba, Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hung-ga-ri, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(06/09/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 484/CV-LS-LSNN ngày 13/02/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Thái Hà, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tùy Viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập được ủy quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự của Đại sự quán.

(03/07/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 2032/CV-LS-LSNN ngày 13/06/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp được ủy quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự của Đại sứ quán.

(03/07/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 1999/LS-LSNN ngày 11/06/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, nội dung cụ thể như sau:

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chúc mừng Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(21/06/2018)

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã đến tặng hoa chúc mừng Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành Quy chế làm việc của Cục

(21/06/2018)

Ngày 10/5/2018, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-HTQTCT ban hành Quy chế làm việc của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Quy chế làm việc được ban hành nhằm thực hiện các nhiệm vụ triển khai theo Quyết định số 1610/QĐ-BTP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: đồng chí Trịnh Xuân Hương – Lãnh sự (Tổng Lãnh sự quán) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) được ký các giấy tờ lãnh sự

(15/05/2018)

Ngày 10/05/2018, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 1503/CV-LS-LSNN ngày 08/05/2017 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Trịnh Xuân Hương, nội dung cụ thể như sau:

Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: