Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: đồng chí Trịnh Xuân Hương – Lãnh sự (Tổng Lãnh sự quán) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) được ký các giấy tờ lãnh sự

(15/05/2018)

Ngày 10/05/2018, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 1503/CV-LS-LSNN ngày 08/05/2017 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Trịnh Xuân Hương, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: đồng chí Lương Quốc Dũng – Lãnh sự, Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Frankfurt (Cộng hòa liên bang Đức) được ký các giấy tờ lãnh sự

(15/05/2018)

Ngày 26/03/2018, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 739/CV-LS-LSNN ngày 15/03/2018 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Lương Quốc Dũng, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm – Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại EkaTerinburg được ký các giấy tờ lãnh sự

(15/05/2018)

Ngày 26/03/2018, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 703/LS-LSNN ngày 13/03/2018 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Lê Dũng –Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Áo được ủy quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự của Đại sứ quán

(27/04/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 33/LS-LSNN ngày 03/01/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Lê Dũng, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Nguyễn Duy Khánh – Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ấn Độ được ủy quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự của Đại sứ quán

(27/04/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 62/LS-LSNN ngày 08/02/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Duy Khánh, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Trần Thành Công, Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni được ủy quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự của Đại sứ quán

(27/04/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 206/LS-LSNN ngày 18/01/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Trần Thành Công, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Phạm Thanh Bình – Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc được ủy quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự của Đại sứ quán

(27/04/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 437/LS-LSNN ngày 08/02/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Phạm Thanh Bình, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Lê Huy Hoàng, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Mô-Dăm-Bích được ủy quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán

(27/04/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 1224/LS-LSNN ngày 19/04/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Lê Huy Hoàng, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao thông báo: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hiền – Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai được ủy quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán

(27/04/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 1278/LS-LSNN ngày 20/04/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hiền, nội dung cụ thể như sau:

Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Bùi Hà Nam - Tham tán, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, được quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(26/04/2018)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 259/CV-LS-LSNN ngày 25/01/2018 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký của đồng chí Bùi Hà Nam, nội dung cụ thể như sau:

Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: