Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Đoàn Thị Hương - Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ, được ủy quyền ký các giấy tờ về lãnh sự

(12/09/2017)

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 3250/CV-LS-LSNN ngày 10/8/2017 của Cục Lãnh sự - Bộ ngoại giao về việc giới thiệu chữ ký lãnh sự của đồng chí Đoàn Thị Hương, nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 05/2002/QĐ-BNG ngày 30/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự, căn cứ thông báo của Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ, Bộ Ngoại giao đồng ý chấp thuận: Đồng chí Đoàn Thị Hương -  Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ được quyền ký tất cả các giấy tờ về lãnh sự kể từ ngày 09/8/2017.
Để bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả trong phối hợp công tác, Cục Hộ tịch, quốc tịch chứng thực thông báo 09 mẫu chữ ký của đồng chí Đoàn Thị Hương để các cơ quan, đơn vị biết.
 

Bùi Thị Dịu


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: