Cụm thi đua số III tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

(29/11/2017)

Chiều 22/11, Cụm thi đua số III Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2017, Cụm thi đua số III khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp gồm 12 thành viên: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Bồi thường Nhà nước; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Con nuôi; Cục Công nghệ thông tin; Thanh tra Bộ; Cục Công tác phía Nam; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, là những đơn vị đảm nhiệm phụ trách những lĩnh vực quan trọng của Bộ, của Ngành. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và nhân sự còn thiếu so với yêu cầu công việc song các đơn vị đã có nhiều cố gắng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, tích cực chủ động tổ chức phong trào thi đua với những nội dung thiết thực bám sát những yêu cầu trong Chương trình công tác trọng tâm của Bộ, nội dung của Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Ngành và của Cụm.Ngay từ đầu năm, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số III đã quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từng đơn vị đã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua của đơn vị mình và tiến hành đăng ký các danh hiệu thi đua đảm bảo đúng với Kế hoạch của Bộ và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Bên cạnh phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017” do Bộ Tư pháp phát động, các đơn vị đã thống nhất chủ đề thi đua của Cụm là: “Tôn trọng kỷ cương, tăng cường công nghệ, thi về đích sớm”. Cụm cũng đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-CTĐIII thực hiện nội dung thi đua “Chung tay xây dựng quê hương” với mục đích tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp, nhất là các hoạt động liên quan trực tiếp đến người dân và một số hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở, phục vụ tốt yêu cầu đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới góp phần chung sức cùng Bộ và Ngành thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước và lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và cả năm 2017 đối với 02 đơn vị: Cục Trợ giúp pháp lý và Thanh tra Bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong công tác tổ chức triển khai phong trào thi đua, cũng như các giải pháp thúc đẩy các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thi đua đã đăng ký.Thông qua phong trào thi đua nêu trên, kết quả công tác chuyên môn tại các đơn vị trong Cụm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác thi đua ngày càng có chiều sâu, đi vào thực chất. Phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua số III đã được phát triển mạnh mẽ, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị. Nội dung và mục tiêu thi đua của các đơn vị cụ thể, rõ ràng, gắn với yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị trong Cụm thi đua. Các đơn vị trong Cụm thi đua đều thể hiện sự quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm. Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng tại mỗi đơn vị, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động từ đầu năm. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số III đã phân công công chức làm đầu mối công tác thi đua, khen thưởng, tham mưu, giúp Lãnh đạo đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch thi đua, đăng ký thi đua, tổ chức các phong trào thi đua và báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hàng năm, bình xét, đề nghị khen tặng các danh hiệu thi đua.Quá trình thực hiện các đơn vị thuộc Cụm đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng công chức, người lao động trong đơn vị, đồng thời gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị đều thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực cao để phấn đấu đạt được các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký tại giao ước thi đua. Các phong trào thi đua tiếp tục được giữ vững và phát huy hiệu quả, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao bảo đảm thời gian và chất lượng. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội để tạo thêm động lực thúc đẩy hoạt động thi đua, thúc đẩy kết quả hoạt động của các tổ chức này.Bên cạnh các kết quả, thành tích đã đạt được, tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã tích cực thảo luận, đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng, như: cần phải gắn kết khung thời gian thực hiện tổng kết công tác thi đua, khen thưởng với việc đánh giá xếp loại cán bộ, xếp loại đảng viên, xếp loại công đoàn viên hàng năm để giảm thời gian họp, giúp việc phân loại, đánh giá được bảo đảm chính xác, thống nhất; tỷ lệ bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm còn rất hạn chế và cào bằng giữa các đơn vị có nhiều mảng việc phụ trách với các đơn vị quản lý ít mảng việc hơn, do vậy, cần xem xét, phân bổ lại sao cho hợp lý; các đơn vị thuộc Cụm có thể tùy vào lĩnh vực phụ trách, tăng cường đi thực tế ở cơ sở, xây dựng các nội dung thực hiện phong trào thi đua nông thôn mới phù hợp với đơn vị mình nhằm đảm bảo tính thực chất, hiệu quả; về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực thi đua hiện nay là quá rườm rà, cần nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục để tiết kiệm thời gian.Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chuyên môn và công tác thi đua khen thưởng mà Cụm thi đua số III khối các đơn vị thuộc Bộ đã đạt được trong năm 2017. Thứ trưởng ghi nhận các ý kiến phát biểu và đề nghị phải tham mưu hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng, để công tác này ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, tạo động lực cho công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị hăng hái thi đua, tích cực phấn đấu, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Là một trong Cụm thi đua có nhiều đơn vị quản lý các mặt công tác tư pháp quan trọng của ngành Tư pháp, Thứ trưởng yêu cầu việc triển khai công tác khen thưởng của các đơn vị phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo khen thưởng, đặc biệt thông qua phong trào thi đua phát hiện ra các nhân tố mới, cách làm hay để khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua; chú trọng khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp lao động; tăng cường khen thưởng thành tích đột xuất xuất sắc. Đặc biệt, cần chú trọng việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức vững mạnh, chất lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn kết với thi đua, khen thưởng. Thứ trưởng tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động, trong năm 2018 công tác chuyên môn của các đơn vị trong Cụm thi đua số III sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả hơn năm 2017, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như chương trình công tác của ngành Tư pháp trong năm tới.Phát huy tinh thần dân chủ, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua Cờ thi đua của Chính phủ đối với 2 tập thể (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Thanh tra Bộ), danh hiệu thi đua Cờ thi đua ngành Tư pháp đối với 4 tập thể (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Bồi thường nhà nước và Thanh tra Bộ).
 


Tại Hội nghị, Đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng đã công bố Quyết định số 2307/QĐ-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm thi đua Khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2018, theo Quyết định, Trưởng Cụm thi đua số III năm 2018 là đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Phó Trưởng Cụm thi đua số III năm 2018 là đồng chí Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý. Hội nghị đã chứng kiến Lễ bàn giao giữa Trưởng Cụm thi đua năm 2017, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực với Trưởng Cụm thi đua năm 2018, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.


 

Bùi Thị Hải Châu


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: