Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2018 của CụcHộ tịch, quốc tịch, chứng thực

(05/02/2018)

Nhằm cụ thể hoá Chương trình hành động của Ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, ngày 25/01/2018, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ký ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2018 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tập trung vào các nội dung sau:
Một là, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch, giải quyết tốt các vấn đề về hộ tịch, quốc tịch liên quan đến người di cư tự do từ các nước có chung đường biên giới về nước. Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch. Ba là, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày  22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam (sau khi có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ); triển khai Đề án, Kế hoạch trong lĩnh vực quốc tịch theo đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả. Bốn là, triển khai thực hiện một cách bài bản pháp luật về chứng thực, củng cố công tác chứng thực. Năm là, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành và kiểm tra sau thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.
Các nhiệm vụ chính trong từng lĩnh vực gồm những nội dung sau:
1. Đối với lĩnh vực hộ tịch
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, UBND các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch gắn với triển khai thi hành Luật hộ tịch.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tổng hợp nội dung vướng mắc, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.
- Tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc, hoàn thiện phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, mở rộng phạm vi áp dụng.
- Tăng cường khảo sát, kiểm tra, thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch (tập trung công tác đăng ký hộ tịch tại cấp huyện và cấp xã).
- Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về “con lai” theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng, để địa phương chủ động cập nhật thông tin, đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm giải quyết việc xác định quốc tịch, đăng ký khai sinh, bảo đảm quyền lợi cho trẻ em là “con lai”.
2. Đối với lĩnh vực quốc tịch
- Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ khẩu, hộ tịch và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”;
- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước trong giai đoạn gia hạn; giải quyết dứt điểm vấn đề xác định quốc tịch, cấp giấy tờ cho nhóm người ở Hướng Hóa, Quảng trị.
- Xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả Tổng kết việc thi hành Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam (sau khi có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ).
3. Đối với lĩnh vực chứng thực
- Tiếp tục triển khai một cách nghiêm túc, bài bản Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.
4. Đối với công tác thanh tra chuyên ngành
Triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại các địa phương đã tiến hành thanh tra năm 2017 (dự kiến 03 tỉnh/thành phố).
Kế hoạch công tác năm 2018 bảo đảm bám sát Chương trình hành động của Ngành Tư pháp và xác định rõ nội dung, kết quả đầu ra, trách nhiệm chủ trì, phối hợp và tiến độ triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các phòng và giữa công chức, người lao động trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Cục cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao./.
 

Tạ Tùng Hoa


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: