Những quy định về nguyên tắc quốc tịch trong pháp luật quốc tịch của Việt Nam

(09/06/2017)

Quốc tịch gắn liền với mỗi con người từ khi sinh ra đến khi chết và là tiền đề để họ được hưởng các quyền công dân và thực hiện nghĩa vụ công dân đối với nhà nước mà mình mang quốc tịch. Chính vì vậy, ngay từ khi ra đời Nhà nước Việt Nam đã coi trọng việc soạn thảo, ban hành các văn bản pháp luật về quốc tịch và tương ứng với từng thời kỳ, văn bản pháp luật về quốc tịch cũng đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM NĂM 2008

(07/06/2017)

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 733/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, kèm theo các mẫu Đề cương báo cáo và biểu mẫu tổng hợp số liệu tổng kết riêng cho các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Kế hoạch) và đã gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan và gần 100 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

(22/05/2017)

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 10/5/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 654/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch - từ quy định của pháp luật đến thực tiễn thi hành

(28/04/2017)

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sau đây gọi là Luật quốc tịch năm 2008) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật này đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực quốc tịch. Với việc quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch (như: xin nhập/xin trở lại/ xin thôi quốc tịch Việt Nam, xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam...), bước đầu đã bảo đảm sự công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, từ đó tạo thuận lợi cho các cá nhân khi có yêu cầu giải quyết các việc về quốc tịch. Đặc biệt, quy định tại Điều 22 Luật quốc tịch năm 2008 đã tạo điều kiện dễ dàng cho việc giải quyết nhập quốc tịch đối với một số lượng lớn người không quốc tịch cư trú trên lãnh thổ Việt Nam từ hàng chục năm qua . Qua đó, đã góp phần hoàn thiện pháp luật về quốc tịch Việt Nam, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu hội nhập, toàn cầu hóa trong tình hình mới.

Quốc tịch Việt Nam của trẻ em – Một vấn đề cần quy định rõ hơn trong pháp luật về quốc tịch

(07/02/2017)

Quốc tịch là phạm trù chính trị - pháp lý, thể hiện mối quan hệ gắn bó, bền vững giữa Nhà nước và công dân, là dấu hiệu để xác định và phân biệt công dân của nước này với nước khác, trên cơ sở đó làm phát sinh quyền, nghĩa vụ qua lại giữa Nhà nước và công dân. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948 đã khẳng định: “Ai cũng có quyền có quốc tịch. Không ai có thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán”. Ở Việt Nam, quyền này đã được Hiến định: “Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” (Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013). Luật đầu tiên của nhà nước ta về quốc tịch là Luật quốc tịch Việt Nam năm 1988, tiếp đó là Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998 (thay thế Luật quốc tịch năm 1988) và hiện tại là Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 (thay thế Luật quốc tịch năm 1998) . Tại các Luật này đều ghi nhận: Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch.

Tổ chức Hội nghị “Nhận diện những vướng mắc trong việc thực hiện Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và những văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành”

(21/12/2016)

Ngày 9/12/2016, được sự hỗ trợ của Cao ủy liên hợp quốc về người tị hạn (UNHCR), Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tổ chức Hội nghị “Nhận diện những vướng mắc trong việc thực hiện Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và những văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành”.

Công văn: 1585/BTP- HTQTCT ngày 17 tháng 5 năm 2016 Về việc rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam

(07/06/2016)

Về việc rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam

Rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam

(19/05/2016)

Triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1793/QĐ-BTP ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 17/5/2016, Bộ Tư pháp có Công văn số 1585/BTP-HTQTCT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Công văn này gửi kèm 02 biểu mẫu: Phiếu thu thập thông tin trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú tại xã/phường/thị trấn (biểu 1) và Biểu thông tin tổng hợp (biểu 2) để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, thành phố và các Sở có liên quan chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện thực hiện việc rà soát, thống kê số trẻ em là con của của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên từng địa bàn.

Chi bộ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức Lễ dâng hương và kết nạp Đảng viên mới tại khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang

(22/02/2016)

Trong không khí tươi vui của những ngày đầu xuân mới Bính Thân, thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, ngày 19/02/2016, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tổ chức Lễ dâng hương và báo công tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp này, Chi bộ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cũng tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ và Lễ kết nạp Đảng viên mới tại khu di tích lịch sử của Bộ.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 , định hướng công tác giai đoạn 2016 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2016

(20/01/2016)

Ngày 18/01/2016, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (HTQTCT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 , định hướng công tác giai đoạn 2016 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2016. Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Nguyễn Khánh Ngọc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: