QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

(22/05/2017)

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 10/5/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 654/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch.

Kèm theo Quyết định số 654/QĐ-BTP gồm 02 Phụ lục là: Phụ lục về các thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (Phụ lục I) và Phụ lục về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp bị bãi bỏ (Phụ lục II). Theo đó, sau khi được chuẩn hóa, lĩnh vực quốc tịch có 11 thủ tục hành chính, gồm: 02 thủ tục hành chính áp dụng chung (thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài, thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam), 04 thủ tục hành chính cấp trung ương (thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài, thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài, thủ tục đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu, thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài), 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh (thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước, thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước, thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào).  Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch trước đó đã được công bố tại các Quyết định số 1466/QĐ-BTP ngày 24/5/2010, Quyết định số 833/QĐ-BTP ngày 14/01/2013, Quyết định số 3541/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đều bị bãi bỏ. 

Lê Thu Hiền


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: