BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM NĂM 2008

(07/06/2017)

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 733/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, kèm theo các mẫu Đề cương báo cáo và biểu mẫu tổng hợp số liệu tổng kết riêng cho các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Kế hoạch) và đã gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan và gần 100 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Kế hoạch, các địa phương, cơ quan/đơn vị, Cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài sẽ tiến hành đánh giá việc thi hành pháp luật về quốc tịch tại địa phương/địa bàn mình được phân công quản lý, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quốc tịch và gửi kết quả đánh giá về Bộ Tư pháp trước ngày 31/8/2017. Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành pháp luật về quốc tịch dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2017.
Kế hoạch yêu cầu việc đánh giá cần thực hiện khách quan, toàn diện, trong đó tập trung đánh giá về sự phù hợp của Luật Quốc tịch năm 2008 với Hiến pháp năm 2013; sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Quốc tịch năm 2008 với các ngành luật khác như: Bộ luật dân sự, Luật hộ tịch, Luật cư trú, Luật căn cước công dân, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam,...; việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương và cơ quan đại diện trong lĩnh vực quốc tịch, sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết các việc về quốc tịch và việc áp dụng thủ tục hành chính, công nghệ thông tin trong hoạt động giải quyết các việc về quốc tịch,  thanh tra, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết các việc về quốc tịch (nếu có), .... Cũng theo yêu cầu của Kế hoạch, các địa phương, cơ quan/đơn vị có liên quan cần nghiêm túc triển khai thực hiện việc thống kê, rà soát, tổng hợp các việc về quốc tịch đã và đang giải quyết, đồng thời, nghiên cứu để đưa ra những nhận định đánh giá một cách khách quan và chân thực nhất đối với quá trình triển khai thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đăng tải toàn văn Quyết định số 733/QĐ-BTP ngày 25/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, kèm theo các mẫu Đề cương báo cáo, biểu mẫu tổng hợp số liệu tổng kết riêng cho các địa phương, cơ quan/đơn vị được biết và thực hiện./.

Trần Cẩm An


File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: