Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

(05/12/2017)

Sau hơn 8 năm triển khai thi hành, ngày 22/11/2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết Luật quốc tịch Việt nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện của các cơ quan Trung ương: Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc phòng và An Ninh, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Tổng cục Thể dục thể thao… và đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp tổng kết toàn diện thi hành pháp luật về quốc tịch cho thấy, sau hơn 8 năm triển khai thi hành, Luật quốc tịch đã phát huy tốt vai trò điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quốc tịch; tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc xác định quốc tịch Việt Nam; giải quyết kịp thời các yêu cầu xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam. Luật đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hiện thực hóa chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài với quê hương, đất nước. Luật quốc tịch năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực quốc tịch, tạo thuận lợi, dễ dàng cho việc nhập quốc tịch Việt Nam (trên cơ sở miễn, giảm nhiều điều kiện) đối với một số lượng lớn người không quốc tịch cư trú trên lãnh thổ Việt Nam từ hàng chục năm qua, được dư luận quốc tế đánh giá cao. Để triển khai thi hành Luật quốc tịch, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 10 văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch. Hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch cơ bản đã được ban hành đầy đủ, tạo thuận lợi cho các cơ quan nhà nước và người dân trong việc thực hiện. Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành kế hoạch (quyết định, công văn) triển khai thi hành Luật và tổ chức tuyên truyền pháp luật về quốc tịch được đa dạng hóa thông qua nhiều hình thức. Bộ máy, nhân lực làm công tác quốc tịch cũng được củng cố, kiện toàn. Các buổi tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ quốc tịch cũng được tổ chức thường xuyên cho cán bộ, công chức của Sở Tư pháp và UBND cấp tỉnh. 
Thống kê cho thấy, từ ngày 01/7/2009 đến ngày 31/3/2017 (số liệu thống kê theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại văn bản số: 733/QĐ-BTP ngày  25 tháng 5 năm 2017), Chủ tịch nước đã quyết định cho phép 5.025 trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam, 71 trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam, 62.315 trường hợp được thôi quốc tịch Việt Nam; các Sở Tư pháp trong cả nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã cấp 15.058 Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; 1.398 Giấy xác nhận gốc Việt Nam cho người có yêu cầu. Quy định tại Điều 22 Luật quốc tịch năm 2008 đã tạo cơ sở pháp lý giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho hàng ngàn người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên, góp phần quan trọng vào việc giải quyết tồn đọng mang tính lịch sử về tình trạng người không quốc tịch ở nước ta. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin cũng được tích cực triển khai. Từ năm 2012, Bộ Tư pháp đã xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu về quốc tịch. Cho đến nay, toàn bộ danh sách những người đã được Chủ tịch nước cho nhập, cho trở lại, cho thôi quốc tịch Việt Nam từ những năm 90 thế kỷ trước đã được nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu để phục vụ yêu cầu quản lý cũng như tra cứu thông tin về quốc tịch. Tính từ 2010 đến nay, Bộ Tư pháp đã tra cứu và trả lời kết quả cho trên 14.880 trường hợp yêu cầu tra cứu về quốc tịch.
Đánh giá hơn 8 năm thực hiện Luật năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các đại biểu đồng ý cho rằng việc triển khai thi hành Luật đã đạt nhiều kết quả, trong đó có một số điểm nổi bật như việc khẳng định nguyên tắc một quốc tịch theo hướng “mềm dẻo” đã tạo sự linh hoạt cần thiết cho việc giải quyết các vấn đề về quốc tịch Việt Nam; việc kịp thời ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật quốc tịch năm 2008 đã bảo đảm giữ quốc tịch Việt Nam cho nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài... Bên cạnh đó, còn một số vấn đề tuy đã được hướng dẫn trong văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quốc tịch, nhưng vẫn chung chung nên khó áp dụng; một số việc quốc tịch có liên quan đến lĩnh vực quản lý của bộ, ngành khác, nhưng pháp Luật quốc tịch chưa quy định về cơ chế phối hợp và cách thức xử lý hệ quả của việc được nhập, được thôi quốc tịch Việt Nam, nên thực tiễn đang có nhiều vấn đề còn bị bỏ ngỏ...
 
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tích cực thảo luận, trình bày các ý kiến, tham luận liên quan đến việc triển khai Luật trên thực tế và chủ động đề xuất các giải pháp để tăng cường hiệu quả thi hành cũng như nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và UBND, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đặc biệt nhấn mạnh quốc tịch là một phạm trù chính trị - pháp lý, thể hiện mối quan hệ gắn bó, bền vững về chính trị và pháp lý giữa Nhà nước và cá nhân, là căn cứ pháp lý xác định công dân của một Nhà nước và trên cơ sở đó làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa Nhà nước và công dân. Trong bối cảnh quốc tế hướng đến hội nhập sâu rộng cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, vai trò của lĩnh vực quốc tịch ngày càng quan trọng. Việc tổng kết thi hành Luật cần phải thực chất nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, nghiên cứu giải pháp hoàn thiện để đảm bảo triển khai các quy định của Luật được thống nhất, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc tịch Việt Nam trong tình hình mới, bảo vệ, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân về quốc tịch theo Hiến pháp năm 2013, qua đó góp phần giữ vững ổn định, an toàn, an ninh quốc gia.
 
 

Tại Hội nghị tổng kết, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 từ năm 2009 đến năm 2017 theo Quyết định số 2345/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bùi Thị Hải Châu


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: