Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa

(18/07/2018)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2399/QĐ-BTP ngày 24 tháng 11 năm 2017; Quyết định số 27/QĐ-HTQTCT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2018, tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa, Đoàn thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 27/QĐ-HTQTCT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(05/07/2018)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2399/QĐ-BTP ngày 24 tháng 11 năm 2017, Quyết định số 26/QĐ-HTQTCT ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tich, chứng thực tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo Quyết định này, Đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực được thành lập gồm 05 đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thuộc các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tham gia đoàn công tác.

Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng

(05/06/2018)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2399/QĐ-BTP ngày 24 tháng 11 năm 2017; Quyết định số 20/QĐ-HTQTCT ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2018, tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, Đoàn thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 20/QĐ-HTQTCT ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng.

Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại tỉnh Nghệ An

(27/04/2018)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2399/QĐ-BTP ngày 24 tháng 11 năm 2017, trong tháng 4/2018, Đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Hộ tịch. quốc tịch, chứng thực công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Nghệ An (Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, Phòng Tư pháp thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, Phòng Tư pháp huyện Diễn Châu, Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi - thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân xã Diễn Hạnh - huyện Diễn Châu).

Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình

(07/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 22 tháng 11 năm 2016; Quyết định số 32/QĐ-HTQTCT ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2017 tại Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, Đoàn thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 32/QĐ-HTQTCT ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình.

Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Yên Bái.

(05/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 22 tháng 11 năm 2016; Quyết định số 30/QĐ-HTQTCT ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Yên Bái, ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, Đoàn thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 30/QĐ-HTQTCT ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Yên Bái.

Kết luận thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Bắc Ninh

(05/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 22 tháng 11 năm 2016; Quyết định số 10/QĐ-HTQTCT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Bắc Ninh, Đoàn thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2017 tại Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du, Phòng Tư pháp thị xã Từ Sơn, Phòng Tư pháp huyện Quế Võ, Phòng Tư pháp huyện Tiên Du, Ủy ban nhân dân xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn và Ủy ban nhân dân xã Phật Tích, huyện Tiên Du. Trên cơ sở kết quả thanh tra chuyên ngành, ngày 13/9/2017, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Kết luận thanh tra chuyên ngành số 915/KLTTCN-HTQTCT.

Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại tỉnh Hải Dương

(07/09/2017)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 22 tháng 11 năm 2016; Quyết định số 22/QĐ-HTQTCT ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại tỉnh Hải Dương (sau đây gọi là Quyết định số 22/QĐ-HTQTCT ). Trong tháng 8/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức Đoàn thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định

(17/08/2017)

Thực hiện Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra và Kế hoạch thanh tra năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong đầu tháng 8/2017, Đoàn kiểm tra Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiến hành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Kết luận thanh tra chuyên ngành số 1734/KLTT-HTQTCT ngày 28/12/2016 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tại Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng, Ủy ban nhân dân phường Lộc Vượng, Ủy ban nhân dân thị trấn Liễu Đề trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực lấy ý kiến đối với dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành về công tác quốc tịch tại Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

(27/07/2017)

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; trên cơ sở kết quả thanh tra chuyên ngành về công tác quốc tịch trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2016 tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo Quyết định số 06/QĐ-HTQTCT ngày 24/3/2017, để bảo đảm tính chính xác, khách quan và tính khả thi của những kiến nghị trong Kết luận thanh tra, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tổ chức buổi họp lấy ý kiến của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đối với những nội dung trong dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành về công tác quốc tịch tại Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: