Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại tỉnh Cao Bằng

(21/06/2017)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 22 tháng 11 năm 2016; Quyết định số 13/QĐ-HTQTCT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi là Quyết định số 13/QĐ-HTQTCT ). Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Đoàn thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 13/QĐ-HTQTCT đã công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Cao Bằng.

Tại buổi Công bố Quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra đã đã công bố toàn văn Quyết định số 13/QĐ-HTQTCT, theo đó: Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, trong đó tập trung vào việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc; tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, thanh tra việc thực hiện trình tự, thủ tục về đăng ký hộ tịch, đặc biệt lưu ý việc thanh tra về trình tự, thủ tục đăng ký lại khai sinh, đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, ... (quy trình, thủ tục; tổng số hồ sơ tiếp nhận, tổng số hồ sơ đã giải quyết, tổng số hồ sơ đã từ chối giải quyết; tổng số hồ sơ quá thời hạn chưa giải quyết và lý do theo từng loại việc hộ tịch). Đối với công tác chứng thực, Đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký của người dịch; chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản tại Phòng Tư pháp;  thanh tra việc thực hiện công tác chứng thực theo quy định của pháp luật, trong đó tập chung vào việc giải quyết yêu cầu chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã (quy trình, thủ tục chứng thực; tổng số hồ sơ tiếp nhận; tổng số hồ sơ đã giải quyết; tổng số hồ sơ đã từ chối giải quyết theo từng loại việc chứng thực). Bên cạnh đó, Trưởng đoàn thanh tra cũng đã quán triệt đầy đủ nội dung kế hoạch thanh tra, phạm vi thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Trưởng Đoàn thanh tra đánh giá cao sự chuẩn bị của Sở Tư pháp thành tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện các nội dung để phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành, đồng thời, cũng quán triệt rõ mục đích, yêu cầu của đợt thanh tra. Theo đó, mục đích của thanh tra chuyên ngành nhằm nắm bắt kịp thời tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực tại tỉnh Cao Bằng, phát hiện ra những bất cập, sai sót nhằm kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác hộ tịch, chứng thực tại địa phương. Đồng thời tìm hiểu thực tế tình hình công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Việc thanh tra phải được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra. Do đó, Đoàn thanh tra đề nghị Sở Tư pháp tạo điều kiện, cử đồng chí phụ trách công tác hộ tịch, chứng thực tham gia làm việc cùng đoàn; đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, giấy tờ phục vụ Đoàn thanh tra làm việc theo quy định pháp luật.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nông Thanh Khoa, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng cho biết: Sở Tư pháp đã tích cực triển khai các quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành theo đúng Kế hoạch của Bộ Tư pháp và các quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và văn bản hướng dẫn thi hành. Để thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 13/QĐ-HTQTCT, Sở Tư pháp hoàn toàn nhất trí với lịch làm việc và phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra; đồng thời phân công đồng chí Phó Giám đốc và đồng chí Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tư pháp của Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn thanh tra trong suốt quá trình thanh tra. Đồng thời, Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị các đơn vị được là đối tượng thanh tra chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho công tác thanh tra, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để chuẩn bị công tác thanh tra đạt hiệu quả.

 

Tạ Tùng Hoa


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: