Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình

(07/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kèm theo Quyết định số 2461/QĐ-BTP ngày 22 tháng 11 năm 2016; Quyết định số 32/QĐ-HTQTCT ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2017 tại Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, Đoàn thanh tra chuyên ngành theo Quyết định số 32/QĐ-HTQTCT ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình.

Tại các buổi làm việc, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 32/QĐ-HTQTCT ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực tại một số đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình. Theo đó, thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra về tình hình công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; tình hình thực hiện các quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch; tình hình sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch tại Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, Ủy ban nhân dân phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình và Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2017; thanh tra tình hình thực hiện công tác chứng thực; tình hình thực hiện các quy định thu, nộp, quản lý, sử dụng phí chứng thực tại Phòng Tư pháp thành phố Hòa Bình, Phòng Tư pháp huyện Cao Phong, Ủy ban nhân dân phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình và Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2017. Đồng thời, Đoàn thanh tra đã thông báo lịch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010.
 


Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành quán triệt rõ mục đích, yêu cầu của đợt thanh tra. Theo đó, mục đích của thanh tra chuyên ngành, nhằm tìm hiểu thực tế, nắm bắt cụ thể tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch, tình hình thực hiện công tác chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thuộc tỉnh Hòa Bình, kịp thời phát hiện ra những bất cập, sai sót để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả các công tác này. Đồng chí cũng khẳng định, việc thanh tra phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chặt chẽ, khách quan, trọng tâm, trọng điểm; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra. Đồng chí Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ; chuẩn bị báo cáo; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc, đồng thời, đề nghị Sở Tư pháp cử đồng chí phụ trách công tác hộ tịch, chứng thực đi cùng Đoàn thanh tra để phối hợp làm việc; về phía các đơn vị là đối tượng thanh tra đề nghị bố trí công chức làm trực tiếp công tác hộ tịch, chứng thực để làm việc với đoàn; trong quá trình làm việc, đoàn sẽ trao đổi trực tiếp để nắm bắt thông tin tháo gỡ, giải đáp những vướng mắc, khó khăn cho địa phương đảm bảo thống nhất cách hiểu, để công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao.Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Thúy Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình cho biết: Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch. Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/6/2015 về triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Căn cứ nội dung của Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Luật Hộ tịch trong phạm vi mình quản lý. Sở Tư pháp đã triển khai Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành theo Kế hoạch để khẩn trương đưa Luật vào thực tiễn, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc và kịp thời triển khai hướng dẫn các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, văn bản pháp luật có liên quan về lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch trên toàn địa bàn toàn tỉnh để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch, làm cơ sở cho việc tham mưu UBND trong công tác đăng ký hộ tịch đảm bảo đúng quy định của pháp luật, từng bước đưa việc đăng ký hộ tịch đi vào nề nếp, đáp ứng nhu cầu đăng ký hộ tịch cho nhân dân theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch, văn bản hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch và các văn bản pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và bằng hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ nhân dân trong tỉnh; về công tác chứng thực, trên cơ sở Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp cũng đã triển khai thực hiện, tập huấn Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đến các đơn vị trên toàn tỉnh. Hằng năm, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, công chứng tại một số đơn vị trong tỉnh và nghiêm túc triển khai thực hiện theo Kế hoạch. Sở Tư pháp sẽ nghiêm túc chấp hành và nhất trí với lịch làm việc và phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra. Sở Tư pháp đã phân công Lãnh đạo Phòng chuyên môn cùng tham gia với Đoàn thanh tra trong suốt quá trình thanh tra tại các đơn vị được thanh tra. Các đơn vị là đối tượng thanh tra đã chuẩn bị báo cáo, các hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho công tác thanh tra theo Quyết định thanh tra số 32/QĐ-HTQTCT ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và cũng đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để công tác thanh tra có hiệu quả; bảo đảm trung thực trong quá trình thanh tra.
 

Bùi Thị Hải Châu


Các tin đã đưa ngày:
                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  • Lượt truy cập: